فی سبيل الله مجاهدينو مخليص مسلمانانو ټولو وروڼو ته ډالې!!!

فی سبيل الله مجاهدينو مخليص مسلمانانو ټولو وروڼو ته ډالې!!!
په پښتو کښي کليوالي متل څي ګټوور د برکت نه ډک مطلب لري.
که تا وويل څي زه يم… ما وويل څي زه يم…
خدای مکړه ګرانه نه به ته یې نه به ځه يم…!
بيشکه که ما وويل څي ته یې … بيشکه تا وويل څي ته یې …
هم به ته یې هم به ځه يم
رب العالمين دی د ټولي نړې مجاهدينو مسلمانانو وروڼو کښي اتفاق اتحاد دايم برکرار ساتې رب تعالی دی غيبې کومک قوت ورورولی د مسلمانانو په برخه کړی رسوه ذليل شرمنده دی وي هغه د مسلمان مجاهد په لباس کښي پټ شيطان څوک څي د مجاهدينو بی اتفاقي بيلتون ته لمن وهي امين يارب العالمين

Advertisements